Disclaimer

Laatste update: 4 oktober 2019

Content;

Alle publicaties op dit domein, hiertoe behoren ook de reacties van leden en niet-leden, zijn eigen interpretaties van hoe iets wordt beleefd en/of ervaren.

Daarom en om die reden, ben en blijf je als bezoeker/gebruiker zelf verantwoordelijk voor dat wat je hier leest, deelt en/of oppikt.

“Use your common sense!”

Aansprakelijkheid;

HooTie WebDesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid – op welke manier dan ook – voor schade ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden content op dit domein en behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving, content te wijzigen, verplaatsen en/of te verwijderen.

Intellectueel eigendoms- en auteursrecht;

Het intellectuele eigendoms- en auteursrecht van dit domein berust bij HooTie WebDesign of bij derden die met toestemming hun materiaal beschikbaar hebben gesteld. Het vermenigvuldigen of verspreiden – in welke vorm dan ook – is alleen toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van HooTie WebDesign of de rechthebbende auteurs.

Foto- en beeldmateriaal;

Foto- en beeldmateriaal welke op dit domein door HooTie WebDesign wordt gebruikt, is voor het merendeel afkomstig van Pexels (95%) of niet nader te noemen vergelijkbare websites. Slecht een klein deel is eigen materiaal.

Desalniettemin kan op voorhand niet worden uitgesloten dat toekomstige publicaties, foto- en/of beeldmateriaal zal bevatten waarmee het auteursrecht van anderen wordt geschonden. In die gevallen wordt het door HooTie WebDesign zeer gewaardeerd wanneer je hem daar (bij voorkeur via e-mail) van op de hoogte brengt.

9 juli 2019